خدايا من در کلبه حقيرانه خود چيزی دارم که تو در عرش کبريايی خود هم نداری

من چون تو خدايی دارم و تو اصلاْ خدا نداری