سکوت................. 

سکوت................. 

سکوت................. 

سکوت................. 

سکوت................. 

سکوت................. 

سکوت................. 

کمتر از ذره نا ای پست مشو مهر بورز

تا به خلوتگه خورشيد رسی چرخ زنان

آرزومند آرزوهای شما

مرتضی