اشتباهی که همه عمر پشيمانم از آن

اعتماديست که بر مردم دنيا کردم