روزگاری شد که در ميخانه خدمت می کنم

در لباس فقر کار اهل دولت می کنم

تا کی از دستم بر آيد تير تدبير مراد

در کمينم انتظار وقت فرصت می کنم