همسفر تنها نرو

بيا تا با هم بريم

عقده ها مون يکی

هر دومون مسافريم