غيرتم کشت که محبوب جهانی ليکن

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد