دلم لک زده برای يه همچين جای قشنگی

بشينم و چند لحظه هم که شده آرامش داشته باشم و دور از اين هياهوی دنيا باشم