ساقی از باده به اندازه خورد نوشش باد

ورنه انديشه اين کار فراموشش باد