گریه کن ، گریه قشنگه

گریه سهم دل تنگه

گریه کن ، گریه غروبه

مرهم این راه دوره

سر بده آواز هق هق

خالی کن دلی که تنگه

گریه کن ، گریه فشنگه

گریه سهم دل تنگه

بذار پروانه ی احساس

دل تو بغل بگیره

بغض کهنه رو رها کن

تا دلت نفس بگیره

نکنه تنها بمونی

دل به غصه ها بدوزی

تو بشی مثل ستاره

تو دل شبها بسوزی

گریه کن ، گریه قشنگه

گریه سهم دل تنگه

تقدیم به همه اونهایی که تو دلشون مثل یه غمی هست که نمیتونن بگن و باهش دارن کنار میان و خراشهای تحمل  این درد و به جون میخرن اما بازم نمیگن که چه غمی دارن.