من برای تو چی هستم

کوه تنهای تحمل

چهره تکيده ای که

تو غبار آينه مرده