خدارا شکر که باز هم يک شب قدر ديگر را ديديم

 ضربت خوردن و شهادت يگانه مرد عالم بشريت

يگانه فاتح خيبر

يگانه عادل زمين

تسليت باد

اين سايت را برای شما دوستداران اهل بيت لينک کردم اميد است که من را هم ياد کنيد در اين شبهای با عظمت

آرزومند آرزوهای شما

مرتضی

http://www.sarallah.com/bani.htm