جوانی را سفر کرديم تا مرگ  

نفهميديم به دنبال چه هستيم 

عجب آشفته بازاری است دنيا 

ميان انچه بايد باشد و نيست 

عجب فرسوده ديواری است دنيا 

عجب خواب پريشانی است دنيا 

عجب دريای طوفانی است دنيا 

عجب بيهوده تکراری است دنيا 

عجب بيهوده تکراری