شكايات رايج مردان از زنان

1- زنان بيش از حد عيبجو، انتقادگر، گله مند و غرغرو هستند.
2- زنان سعي ميكنند مردان را تحت كنترل خويش در آورند.
3- زنان بندرت خوشحال و راضي ميباشند.
4- زنان براي مجازان مردان از برقراري رابطه جنسي خودداري ميكنند.
5- زنان اغلبا احساسي ميانديشند و نه منطقي.
6- عواطف و هيجانات زنان قابل پيش بيني نبوده و بسرعت تغيير ميكند. بخصوص حين قاعدگي، بارداري و يائسگي.
7- زنان عادت به سخن چيني دارند.
8- زنان نيز ممكن است به روابط پنهاني و خارج از زناشويي روي آورند.
9- زنان به قدر كافي به نظافت و نظم وترتيب منزل نميپردازند.
10- زنان به اندازه كافي در منزل نيستند. (براي برخي مردان منظور حضور دائمي زنان در خانه ميباشد!)

توصيه هايي به زنان براي بهبود بخشيدن به روابطشان:

1-نيازها و احساسات خود را بدون غر زدن و گله گذاري بيان كنيد.
2- به شريك خود اعتماد داشته و بگذاريد آزادانه عمل كند.
3- سعي كنيد شرايط را بيشتر از نقطه نظر منطقي تحليل كنيد تا احساسي به ويژه زمانهايي كه تحت تاثير تغييران و نوسانات هورموني واقع ميباشيد.
4- از سخن چيني بپرهيزيد.
5- به شريك خود وفادار و متعهد باقي بمانيد.
6- در حضور مردان احساس برابري كنيد نه برتري و نه كهتري و حقارت.
7- اين موضوع را درك كنيد كه مردان در بيان احساسات خود مشكل دارند.
8- شريك شما اگر چه قادر به ابراز احساسات و گفتن"دوستت دارم" نميباشد اما يقين داشته باشيد شما را دوست دارد.
9- با اعتماد بنفس و مساوات رفتار كرده و از رفتار رقابت آميز بپرهيزيد.
10- در انجام وظايف منزل توازن را رعايت كنيد.نه تمام آن را خودتان بتنهايي انجام دهيد ونه انتظار داشته باشيد همسرتان تمام كارها را انجام دهد.