حرف را بايد زد

درد را بايد گفت

سخن از مهر من و جور تو نيست

سخن از گسستن دوستی هاست

چه کسی می خواهد من و تو ما نشويم؟

خانه اش ويران باد

من اگر برخيزم

و اگر برخيزی

همه بر می خيزند

من اگر بنشينم

تو اگر بنشينی

چه کسی برخيزد