روزهای زندگی مانند برگ در پاييز

از درخت می ريزند و من

همچون عابر پياده

برگها را در پياده رو

زير پاهايم له می کنم

تا شايد به مقصد برسم