ديروز تشيع جنازه خواننده قديمی آقای آغاسی بود خواننده ای که چه در زمان خودش و چه در بين نسل حاضر طرفداران زيادی داشت.

آغاسی هم رفت يک هنرمند از نسل قديم خيلی ها با صداش آشنا بودند

يک روز هم نوبت ما ميشه پس بياييم

برای آمرزش گناهان اين تازه درگذشته و خودمان همگی دعا کنيم

چون تمامی ما محتاج دعا و مغفرت خداوند هستيم

روحش شاد و يادش را هم زنده نگه داريم

برای شادی روح تمامی درگذشتگان صلواتی بفرستيم