من تو را خواهم و خواهم که مرا خواهی و پس

تا بگويم که تو را دارم و شادم که تورا دارم و بس

و بسازم ز تو سازی که بسوزاند و سحرم بکند

تا بدين واسطه سازش نکنم با همه کس