همه رفتند کسی دور و برم نیست

اگر گفتيد در چهره اين ملعون عکس چه حيونی ديده ميشه