اين موميايی ۲۵ سانتی متری است که در کرمان از قاچاقچيان کشف شده است سن اين انسان ۱۶ تا ۱۷ سال تخمين زده شده است