بخوريم به سلامتی گاو چون که نگفت من گفت ما....

به سلامتی کرم خاکی نه خاطر کرمش بلکه به خاطر خاکی بودنش..

به سلامتی خیار نه به خاطر خش(خ) بلکه به خاطر یارش...

به سلامتی شلغم نه به خاطر شلش بلکه به خاطر غمش...

به سلامتی مورچه به خاطر اینکه هیچ کس اشکشو ندیده..

به سلامتی دیوار که هر مرد و نامردی بهش تکیه میکنن..

به سلامتی همه نامردا که اگه نامردا نباشن مردا شناخته نمیشن....

به سلامتی کلاغ نه به خاطر سیاهیش بلکه به خاطر یک رنگیش.....

بخوریم به سلامتی سگ نه به خاطر صداش ، بلکه به خاطر وفاش....؟

قربون هرچی آدم با معرفت با وفا