پشت اين پنجره ها دل ميگيره

دل من زندونی تو ميدونيی