خنده هات

خنده هات کليد قفل دل من

موجم و آغوش تو ساحل من

پرم از ميل سخن، شوق غزل
طعم ديدار تو چون طعم عسل
هنوزم  مـونده  تو  ذرات تنم
حس لحظه هاي عاشق شدنم

با تو هر لحظه پر از تازگيه
تو صدات تبلور زندگيه
تو هموني که دلم عمري مي خواس
گفتن  اسـم تو مـعراج  صـداس
از محبت تو من پر مي گيرم
آرزو کردنو از سر مي گيرم
خنده هات کليد قفل دل من
فتـنه  انداز   دل   غافل من

واژه هـام   فـداي  عــطر  نفسـت
کاش مي شد يه روز بشم همه کست

 کاش مي شد سر به ستاره بزنم
تا  دم  از  عشـق  دوبـاره بزنم

کاش مي شد تو ماجراي سرنوشت
رفتن  تو  نمي شد  مرگ  بهشت

بعد تو  شب  منو  از  من  مي گيره
بغض کهنه تو  گلوم  جون مي گيره

بعد تو مي رسه وقت احتضار
زندگي  مي شه  فـداي انتظار

خنده هات کليد قفل دل من
فتـنه انداز  دل  غـافل من

بي تو پشت ميله هاي شب تار
جراتي  نمي مونه  واسه  فرار

بي تو  غنچة  قشـنگ  زندگي
گم مي شه تو شاخ و برگ تشنگي

با تو ميشه غزلو از نو شناخت
پيش تصنيف چشات قافيه باخت

با تو مي شه دل به فرداها سپرد
زير  آوار  شـبا،  مـوند  و  نمرد

کي مي تونه مثل تو به اين عذاب

بزنه  قهقهه  هاي بي جواب

کي مي تونه مثل تو بي دغدغه
واسه  راه  من  بياد  به  بدرقه
خنده هات کليد قفل دل من

ياد تو حل همه مشکل من

تو چشات يه دنيا نور و روشني
پري از ترانه هاي خوندني

تو نگات حس قشنگ اعتماد
چجوري مي شه که دل تورو نخواد

پيک بيداري من صداي تو
شعر شيدايي من فداي تو

 مي رسه روزي که از تو پر بشم
تو صدف باش تا يه روزي در بشم
 

مي رسه نوبت هم ترانگي
با تو پر زدن به جاودانگي

خنده هات کليد قفل دل من

دل بي همدم و بي حاصل من