سرانجام

 تو را به دادگاه خواهم کشيد...

شايد به حبس ابد محکوم شوی. جزئيات جنايتت هنوز معلوم نيست.

اما

اثر انگشتت را ...

روی قلب شکسته ام يافته اند!!!