حتی خارها هم دل دارن نمی دونم که چرا تو بی محبتی؟؟