نيازهای اساسی همسران . . .

يه مطلبی رو ديروز خووندم جالب بود شما هم بخوونيد:

1- مردان خواهان موفقيت بوده، زنان نياز به تعلق پذيری دارند.

2- زنان روحيه لطيف و حساس تری داشته و نياز دارند احساسات خود را به زبان بياورند، در پاسخ مردان می‌خواهند راه گشا و منجی باشند.

3- مردان به شغلشان به ديد جزئی از وجودشان می‌نگرند، زنان به خانواده خود چنين نگرشی دارند.

4- مردان بيشتر هدف گرا بوده اما زنان بيشتر گرايش به برآورده شدن نيازهای فعلی زندگی خود دارند.

5- تصميم گيری مردان بيشتر بر پايه انديشه بوده اما زنان بيشتر احساسی و با درك مستقيم تصميم می‌گيرند.

6-مردان جسم گرا و زنان رابطه گرا می‌باشند.

نيازهای مردان:

1- يك شريك جنسی خوب.

2- يك همدم اهل تفريح.

3- يك همسر جذاب.

4- يك منزل دنج و آرام.

5- تحسين، احترام، اعتبار، همكاری، پذيرش.

6- يك همسر حمايت كننده و مشوق.

7-يك همسر وفادار.

* شكست = هراس مردان.

* آينه مرد = شغل +همسر (در واقع  ميزان عزت نفس و احترامی كه مرد برای خود قائل است به ميزان احترام و ارزشی است كه همسر آن مرد برای وی قائل می‌باشد)

نيازهای زنان:

1-عطوفت و مهر ورزی.

2- گفتگو و درد دلهای صميمانه. ارتباط تعاملی و همدلانه.

3-صداقت و صراحت.

4-حمايت مالی.

5-همسری كه خانواده اولويت زندگی وی باشد.

6- همسری دلسوز، محافظت كننده، پشتيبان.

7- امنيت، اعتماد به نفس و تائيد.

8-يك همسر وفادار و متعهد.

9-جدی گرفتن مشكلات كوچك آنها.

10- توجه و رغبت نشان دادن به احساسات، عقايد، پيشنهادات و كارهای روزمره آنها.

11-احساس اينكه آنها يك شريك عشق ورزی می‌باشند و نه تنها يك ابزاری جنسی.

12-قدردانی از زحمات آنها.

13-همسری كه در حضور ديگران به آنها احترام گذاشته و به وجودشان ببالد.

14- بخشی از زندگی شوهر خود بودن: همسری كه اهداف و مسائل شغلی خود را با آنها در ميان می‌گذارد.

15- نزديكی: در آغوش گرفتن آنها.

16- پذيرش آنها همانگونه كه هستند. به آنها اجازه دهيم تا كامل نباشند و زيبايی ظاهري، شخصيت و موفقيتهای آنها را تصديق كنيم.

17-همسری كه پدر خوبی برای فرزندان آنها باشد.

18-يك هديه كوچك يا يك يادداشت عاشقانه از سوی همسران خود.

19-يك مرد با اعتماد به نفس.

20- يك مرد قدرتمند (از لحاظ جسمی، مالی يا شخصيتی) اما در عين حال مهربان.

نكته آخر:

زنان با برقراری رابطه جنسی می‌خواهند به عشق برسند اما مردان با عشق ورزی می‌خواهند به رابطه جنسی برسند