پشت اين پنجره ها دل می گيره

دل من زندونی تو می دونی