خدايا امروز دلم قد تموم دنيات گرفته فقط تو می تونی کمکم کنی دارم ديونه ميشم

نمی دونم که چرا اينارو دارم اينجا می نويسم

دلم داره از قصه داغون ميشه

نمی دونم چيکار کنم دردمو به کی بگم نمی تونم بگم

خدايا فقط تو می دونی چی ميگم

کمکم کن که غير تو کسی رو ندارم

بخداوندی خودت قسم اگه کمکم نکنی ديگه هيچيا

خدا جونم دوست دارم گريه کنم ولی نمی شه

چون هزار و يک حرف در می آرن اگه کسی ببينه

خدايا فقط پناهم تويی کمکم کن

کمکم کن

کمکم کن

کمکم کن