تو مکه عشقيو من عاشق رو به قبلتم

من اولين قربونيه پيدا فطر کعبتم

میميرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم

میميرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم

هرچی بته بخاطرت کبوندمو شکوندم

خودمو تو چشم مان تو آتيش زدم سوزوندم

به عشق ديدن گل روی توی اينجا موندم

به عشق ديدن گل روی توی اينجا موندم

بين نماز ظهر و عصرم استخاره کردم

خوب اومده مبارکه دور سرت بگردم

بين نماز ظهر و عصرم استخاره کردم

خوب اومده مبارکه دور سرت بگردم

اگه به من وفا کنی

حاجتمو روا کنی

بين تموم عاشقات نذر منو ادا کنی

يه کاسه گندم ميريزم تا کفتراتو سير کنم

واست ميميرم اينقدر تا دلتو اسير کنم

به پات ميشينم شب و روز تا با تو عمر و پير کنم

به پات ميشينم شب و روز تا با تو عمر و پير کنم

به مژگان سيه کردی هزاران رخنه در دينم

به مژگان سيه کردی هزاران رخنه در دينم

آخ

بيا کز چشم بيمارت هزاران درد برچينم

بين نماز ظهر و عصرم استخاره کردم

خوب اومده مبارکه دور سرت بگردم

بين نماز ظهر و عصرم استخاره کردم

خوب اومده مبارکه دور سرت بگردم

اگه به من وفا کنی

حاجتمو روا کنی

بين تموم عاشقات نذر منو ادا کنی

يه کاسه گندم ميريزم تا کفتراتو سير کنم

واست ميميرم اينقدر تا دلتو اسير کنم

به پات ميشينم شب و روز تا با تو عمر و پير کنم

تا با تو عمر و پير کنم

تو مکه عشقيو من عاشق رو به قبلتم

من اولين قربونيه پيدا فطر کعبتم

میميرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم

میميرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم

تقديم به ....

آرزومند آرزوهايش