شيرين دروغ و دختر ترسا دروغ بود
افسانه های حوری تنها دروغ بود
مجنون ، دو ساله بر اثر آسم در گذشت!
آوازه های حضرت ليلا دروغ بود
چندين هزار حضرت يوسف بياورند
تا شک کنيم عشق زليخا دروغ بود؟
در نقشه ، کوه، دور و بر بيستون نبود!
فرهاد وکوه و تيشه سراپا دروغ بود
العشقُ شـبهُ حادثـةٍ غيــرُ واقعیّ
اول نگاه آدم و حوا دروغ بود
يک بار هم به حرف دلت اعتماد کن
شايد که حرف مردم دنيا دروغ بود!؟
نزديک صبح از تب کابوس می پرم؛
مثل هميشه قصه رؤيا دروغ بود
سرما که می خورم هذيان پخش می کنم
اين بار هم نتيجه سرما دروغ بود