بد رسمي است!

   رسم زمانه اي كه كسي سكوت سرشار از فريادت را نمي شكند ؛

   دستي به رسم دوستي دستانت را نمي فشارد ؛

   در مرداب دست و پا مي زني

   و كسي دست نجات به سويت دراز نمي كند .

   بايد پناه برد به كنج تنهايي ها ...

   تنهايي را دوست دارم...