تا کی ميشه تو سياهی شب به دو تا عکس خيره شد و هيچی نگفت :       

   تا شايد يه روزی...

   تا کی ميشه چشماتو ببندی و تو رويا سر روی شونه اش بذاری...

   تا کی ميشه تو دخمه تاريک ذهنت با خودت تکرار کنی

   تو:

   مرا شکستی و دوباره ساختی

   مرا شکستی و دوباره ساختی

   مرا شکستی و...