پكن ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۰۳ / ۰۵ / ۸۳
خارجي.علمي.سيگار.چين .
پزشكان چيني بررسيهايي انجام داده اند كه نشان ميدهد سم سيگار ظرف هفت
ثانيه به مغز انسان مي رسد .
روزنامه "تندرستي" چاپ چين ، در گزارش روز شنبه خود در باره زيان هاى
استعمال سيگار به نقل از پزشكان آورده است كه سيگار از طريق مجراى تنفسي
بدن انسان را كاملا مسموم مي كند.
آنان خاطرنشان كرده اند كه سيگار روشن بيش از چهار هزار نوع ماده
شيميايي پخش مي كند كه از جمله آنها ميتوان به منو اكسيدكربن ، نيكوتين
كه تركيبي از سيانوژن و مواد سرطان زاست و هيدروكربن اشاره كرد.
در گزارش اين نشريه آمده است كه اين سموم ظرف هفت تا۱۰ ثانيه به مغز
ميرسد و مجراى تنفسي را نيز به خطر مي اندازد .
بنا به اين گزارش ، با استعمال سيگار بتدريج سموم و جرم در بدن افزايش
يافته و مجراى تنفسي را كه روى آن را الياف نازكي پوشانده است ، براى حركت
دچار مشكل مي كند و با كاهش حركت الياف و كمبود اكسيژن در بدن ، بخش هايي
چون دهان ، ناى، نايچه و ريه آلوده ميشود و بيمارى هاى مزمن ريه ، قلب و
التهاب حلق در بدن آشكار مي شود.
پزشكان گفته اند كه با كمبود اكسيژن ، قلب به اجبار دچار تپش هاى بيشتر
ميشود و اين مواد مسموم به دريچه قلب زبان رسانده و باعث انسداد شريان هاى
قلبي و تراكم خون ميشود كه اين وضعيت خطر سكته را افزايش مي دهد .
پزشكان اعتقاد دارند كه مواد سمي سيگار كه آن را اهريمن سفيد پوش
خوانده اند، پوست انسان را خشك و پرچين و چروك ميكند و بيمارىهاى عروقي
خوني نيز به دليل استعمال سيگار افزايش مي يابد

[my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep selling site][my sheep
 selling site][my sheep selling site][my sheep selling site]