عقربه هاي ساعت

 رو به مشرق بسته اند

 چشمانم سكوت كرده اند

 فقط نيمي از بلور مهتاب در آسمان پيداست

 و نيمي ديگرش را

 ابرها به اسارت برده اند

 دلم هواي تپيدن با ستاره ها را دارد

 و چشمانم هواي باريدن با ابرها را

 فردا را چگونه به پايان خواهم برد؟