چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند
    وتماشاي تو زيباست اگر بگذارند
    بر من عاشق مسکين به حقارت منگر
    دل من وسعت درياست اگر بگذارند
    غضب الوده نگاهم نکنيد اي مردم!
    دل من مال شماهاست اگر بگذارند
    من ز اظهار نظرهاي دلم دانستم
    عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند
    دل سرگشته من اين همه اواره مگرد
    خانه دوست همين جاست اگربگذارند