نگاه کن

همين گوشه ...

اين گوشه رو ميگم ، کجا رو نگاه ميکنی ؟

همين گوشه از دلم که نشسته ای

تاريک شده ... ،

همين گوشه از دلم به اندازه ی ، به اندازه ی ،  ... ، به اندازه چی بگم اخه ؟

اهان ، به اندازه ی تمام وجودت

به خاطر نبودنت ،

تنگ شده ...

دلم گرفته !!!