رحم کن بر دل بی طاقت ما ای قاصد

نااميدی خبری نيست که يک بار آری !