شرمنده....

 شرمنده از آنيم که در روز مکافات

اندر خور عفو تو نکرديم گناهی