ديگه اين قوزک پا ياری رفتن نداره

لبهای خوشگيده ام حرفی واسه گفتن نداره

چشمای هميشه گريون ديگه شستن نداره