نمی دونم که تو کيستی ؟؟؟

وقتی دوستت دارم را

بر روی ساحل نوشتم با اشک موج پاکش کرد

بر روی شيشه نوشتم گريست

روی روی قلبم نوشتم شکست

ولی به تو گفتم نفهميدی

رفتی...................