اگر تو نباشی چگونه دوباره برای خنده هايم

     مهمانی بگيرم؟

     اگر تو نباشی ديدگان منتظرم اه... اسمان هميشه

     بارانيست

     و افتابگردان باغچه ام بسته خواهد ماند

     اگر تو نباشی تنهايی ام را حجميست وسيع و عميق

     و چه کسی پاک خواهد کرد غبار دلتنگی را از

     اينه قلبم .

     اگر تو نباشی

     چگونه خواهم زيست؟...

     چگونه خواهم رفت؟