حتی ناپلئون هم در يک سوم  جنگ هايش شکست خورد.( پرمود بترا)

به خاطر زين، در باره اسب قضاوت نکن!( ضرب المثل چينی)

نداشتن شکيبايی در مسايل کوچک، نقشه های بزرگ را ناکام می سازد.(کنفوسيوس)

در دنيا فقط بايد از يک چيز ترسيد و آن ترس است.(روزولت)

از آهسته رفتن نترس از بی حرکت ايستادن بترس.(مثل چينی)

با پايداری می توان به همه چيز رسيد.(لافونتن)

دويدن کافی نيست، بايد به موقع دويد.(مثل فرانسوی)

در را به گونه ای ببند که بتوانی بازش کنی.(مثل دانمارکی)

اميد و آرزو آخرين چيزی است که دست از گريبان بشر بر می دارد.(روسو)

من تمام موفقيت های خود را مرهون اميدهايی هستم که در جوانی در قلب خود پرورش دادم.(ناپلئون)

اميد دارويی است که شفا نمی دهد،اما درد را قابل تحمل می کند.(هوگو)

بيم و اميد از هم جدا شدنی نيستند.اميد بدون بيم و بيم بدون اميد وجود ندارد.(لاروشفوکو)

زمين گرد است و جايی که پايان به نظر می رسد  شايد نقطه ای برای شروع باشد.

نااميد کسی است که پذيرفته است در ميان تمامی موجودات ضعيف ترين باشد.

من لبخند را مظهر انسانيت می دانم.(ويل دورانت)

خنده بهترين اسلحه جنگ با مشکلات زندگی است.(آناتول فرانس)

خنده بر هر درد بی درمان دوا است.(ضرب المثل پارسی)

خنده کوتاه ترين فاصله بين دو نفر است.(ويکتور هوگو)

خنده دشمن را دوست می کند.(جورج نيکولا)

با يک لبخند هر دری به روی انسان گشوده خواهد شد.(فرانکلين)

 پس:

 هميشه لبخند به لب داشته باشيد و با ديگران ارتباط چشمی برقرار کنيد.(جودی جيمز)