تا گرم آغوشت شدم

چه زود فراموشت شدم

تقصير تو نبود

خودم باری روی دوشت شدم

كاشكی دلت بهم ميگفت

نقشه ی قلبمو داره

هركی زد و رفت و شكست

يه روز يه جا كم مياره

موندنو سوختن و ساختن

همه يادگار عشق

انتقام از تو گرفتن

كار من نيست

كاره عشقه

موندنو سوختن و ساختن

همه يادگار عشق

انتقام از تو گرفتن

كار من نيست

كاره عشقه