يك سيب در دست تو اما مال من نيست
چيزي عذاب آورتر از كوچك شدن نيست
خاكسترم فرقي ندارد بودن من
ديگر دل من قابل آتش زدن نيست
اين جاده مثل من بلا تكليف مانده است
چيزي درونش غير رفتن و آمدن نيست
ما هر دو زخمي همين يك اشتباهيم
عشق من و تو غير جنگ تن به تن نيست
 
...من به عشق منتظر بودن    همه صبر و قرارم رفت