شايد صبر درخت برای رفتن زمستون هيچ وقت به سر نرسه .....