من نيازم تو رو هر روز ديدنه

از لبات دوست دارم شنيدنه