ناپلئون : خونسردي بزرگ ترين صفت يك فرمانده است .

حضرت محمد (ص) : حربه ضعيفان شكايت است .

ولتر : كسي كه از مرگ ميترسد از زندگي هم ميترسد .

حضرت علي (ع) : بلند پايه ترين مردم در خرد و انديشه كسي است كه خود را از مشورت بي نياز نداند .

ون گوك : كسي كه رحم و محبت مي آفريند , زندگي خلق ميكند .

كنفسيوس : به جاي اين كه به تاريكي لعنت بفرستيد , يك شمع روشن كنيد .

ناپلئون : بهترين شكل حكمراني , سلطنت بر قلوب است .

گاندي : شايد ثمره كلام دلنشين را كه امروز بر زبان مي آوريد فردا بچشيد .

حضرت علي (ع) : آن كه تواناتر است آسان تر مي بخشد .

ابراهام لينكلن : تنها شجاعت گام نهادن در راه باعث مي شود تا راه خود را بنمايد .

حضرت محمد (ص) : داناترين مردم كسي است كه از مردم نادان فرار كند .

سعدي : دل دوستان آزردن , مراد دشمنان برآوردن است .

حضرت محمد (ص) : پدرت را مراعات كن تا پسرت تو را مراعات كند .

ويلبر رايت : آينده را قضا و قدر مي سازد و اميد و تلاش تو آن را مي گذراند .

حسين رحمت نژاد : اگر افكار خود را پريشان رها كنيم , به دنبال زشتي ها و پليدي ها مي رود .

مثل چيني : هر سفر هزار فرسنگي با يك گام شروع مي شود .

مثل بلژيكي : دشوارترين قدم , همان قدم اول است .

ناپلئون : شجاعت حقيقي در غلبه بر سختي هاي زندگي است .

افلاطون : ناتوان ترين مردم آن كسي است كه نتواند راز خود را نگه دارد .

بيكن : براي خوشبخت زيستن بايد موقعيت هاي مناسب ايجاد كنيم نه اينكه در انتظار آن باشيم .

آندره ژيد : بكوش عظمت در نگاه تو باشد نه آن چه بدان مي نگري .

لابروير : براي كسي كه آهسته و پيوسته راه مي رود هيچ راهي دور نيست .

ديل كارنگي : عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان كوچك آشكار مي شود .

آبراهام لينكلن : درجه سعادت اشخاص به ميل خود آنها بستگي دارد .

منتسكيو : انسان مانند رودخانه است , هر چه عميق تر باشد آرام تر و متواضع تر است .

بزرگمهر : تقدير , ارباب مردمان ترسوست و برده مردمان شجاع .

ناپلئون : نا اميدي نخستين گامي است كه شخص به سوي گور برمي دارد .

مثل آفريقايي : حقيقت تلخ بهتر از دروغ شيرين است .

شكسپير : غرور , روشن ترين نشانه بلاهت است .

مثل چيني : مردي كه كوه را از ميان برداشت , مردي بود كه شروع به برداشتن سنگريزه ها كرد .

برناردشاو : مردي كه در نبرد زندگي مي خندد قابل ستايش است .

كارلايل : هر كار بزرگ در آغاز محال به نظر ميرسد .

ناپلئون : مقصرترين مردم كساني هستند كه روح مايوس دارند .

گوته : كسي كه داراي عزم راسخ باشد جهان را مطابق ميل خود عوض مي كند .

ناپلئون : بين پيروزي و شكست يك قدم بيشتر فاصله نيست