من از اون آسمون آبی می خوام
من از اون شبهای مهتابی می خوام
دلم از خاطرهای بد جدا
من از اون وقت های بی تابی می خوام(2)
از اول
من می خوام یک دسته گل به آب بدم
آرزو هامو به یک حباب بدم
سیبی از شاخخه حسرت بچینم
بندازم رو آسمون و تاب بدم
گل ایون بهار دل من
یه بیابون لاله زاره دل من
من از اون آسمون.........
مثل یک عطر گل اقاقیا
دلم آواز می کنه بیا بیا
تو می ری پشت علف ها گم میشی
من می مونم و گل اقاقیا
گل ایون بهاره دل من
یه بیابون لاله زار دل من