ديروز مادر بزرگم فوت کرد

امروز حوصله ندارم

خدا نگه دار