کدوم بهتره؟؟

يه خر شما رو بوس کنه؟؟؟

يا با يه بوس خرتون کنن؟؟؟