مرد را دردی اگر باشد خوش است  

درد بی دردی علاجش  آتش است